Where Everyone Feels Proud!

Malaysia trở thành nước thứ 9 phê chuẩn hiệp định CPTPP